Välkomna till Arrie byalags

Årsmöte 2015

Fredagen den 20 mars kl 18.30 i Byahuset

Även i år kombinerat med PUB och Musik Quiz

Öl och vin finns till försäljning.

Dagordning:


1.       Val av mötesordförande

2.       Val av mötessekreterare.

3.       Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4.       Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

5.       Verksamhetsberättelse och kassarapport.

6.       Revisionsberättelse.

7.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.       Val av styrelseledamöter.

9.       Val av revisorer.

10.   Medlemsavgift för 2016

11.   Underhåll av byahuset

12.   Behandling av inkomna skrivelser.

13.   Val av trivselkommitté.

14.   Val av byahusansvariga.

15.   Uthyrning av byahuset.

16.   Övriga frågor


 

Ev. skrivelser ska vara ordf. Kalle Stjerna tillhanda senast den 1 mars.
Adress: Prästagårdsvägen 21, tel: 44 20 88  / 070 520 89 61 Epost:kalle.stjerna@fskab.se

Medlemsavgift 300 kr/hushåll och år betalas till bankgiro 5484-1564 senast den 31 mars. Glöm inte att skriva avsändare på betalningen.